cruzoe

11 tekstów – auto­rem jest cru­zoe.

* * *

Kierun­kiem dry­fu swej klat­ki ste­rować próbujesz
Na cichej rze­ce wiat­ra­mi targanej
Roz­chyl jej kra­ty i na brzeg krok swój skieruj
Za ple­cami od­po­wiedź dostaniesz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 lipca 2018, 22:16

Do­piero w no­cy - księżyc zwierciadłem,
Ujaw­nia nasze uk­ry­te za dnia pragnienia. 

myśl • 7 czerwca 2015, 11:22

To co widzisz w twarzach in­nych osób jest podświado­mym odzwier­cied­le­niem te­go co przeczu­wasz lub myślisz o so­bie samej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2015, 17:30

-Pot­rze­buje kil­ku miłych słów, podzielisz się ja­kimś tak z de­dykacją dla mnie?
-Hm... Pluszo­wy miś? Nie, to cię raczej nie sa­tys­fak­cjo­nuje...
Ale gdy­bym to ja był tym pluszo­wym mi­siem z miłą chęcią [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 marca 2015, 16:44

Głos roz­chodzący się w próżni do­ciera do słuchające­go sercem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2015, 14:00

Cza­sami w mo­jej długo­falo­wo ułożonej głowie po­jawia się gwałtow­na myśl, która wpro­wadza pe­wien po­zor­ny zamęt.
"A gdy­by tak ku**a wszys­tkim j**nąć?"
Wte­dy wpro­wadzając tę myśl w życie, sta­je się ono łat­wiej­sze, a wcześniej­sze złudze­nie zni­ka na korzyść uko­jenia wzburzo­nego i zmąco­nego morza włas­nej tożsamości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2015, 08:54

Jeśli nie spa­lisz swo­jej przeszłości, nig­dy nie zro­bisz kro­ku naprzód. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2015, 00:17

Więc chodźmy, unieśmy się choć na chwilę w obłoki nad­mor­skich marzeń i od­czuj­my urok każdej po­ry dnia w tej krainie duszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2015, 16:12

Tak sa­mo mu­zyk grając, is­tnieje tyl­ko w świecie, który opo­wiada je­go mu­zyka, tak ty na sce­nie życia przeis­tocz się w wieczność. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 stycznia 2015, 23:35

Początek

Wychodzę z mroków, z otchłani
Światło w tu­nelu pro­wadzi do życia
Ot­wieram swe oczy i mrużę
Nie wierzę swym zmysłom, nie wierzę

W szkla­nym swym łożu jak książę
Ko­ronę z duszy dostałem
Myśli me jeszcze nie jasne
Z nadzieją dążące ku życiu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 stycznia 2015, 22:38
Zeszyty
  • Ciekawe – Tek­sty, które uważam za dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 lipca 2018, 22:16cruzoe do­dał no­wy tek­st Kierunkiem dry­fu swej klat­ki [...]

7 czerwca 2015, 11:22cruzoe do­dał no­wy tek­st Dopiero w no­cy - [...]

20 kwietnia 2015, 17:56Serva me sko­men­to­wał tek­st To co widzisz w [...]

20 kwietnia 2015, 17:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To co widzisz w [...]

20 kwietnia 2015, 17:30cruzoe do­dał no­wy tek­st To co widzisz w [...]

12 marca 2015, 11:49nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Więc chodźmy, unieśmy się [...]

7 marca 2015, 15:10nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głos roz­chodzący się w [...]

1 marca 2015, 14:00cruzoe do­dał no­wy tek­st Głos roz­chodzący się w [...]